<< Schedule for Mon Feb 20, 2017 - Sun Feb 26, 2017 >>


Date:


Mon Feb 20, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am 1 Hour Bikram
9:30 am - 10:30 am 1 Hour Bikram
11:00 am - 12:00 pm Yoga Plus
5:00 pm - 6:00 pm 1 Hour Bikram
6:30 pm - 7:30 pm Power Vinyasa
7:45 pm - 8:45 pm Barre

Tue Feb 21, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Power Vinyasa
9:30 am - 11:00 am Bikram Yoga 90 Min
12:00 pm - 1:00 pm Barre
5:00 pm - 6:00 pm Hot Fusion
6:30 pm - 7:30 pm Yin
7:45 pm - 8:45 pm Power Vinyasa

Wed Feb 22, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am 1 Hour Bikram
9:30 am - 10:30 am 1 Hour Bikram
11:00 am - 12:00 pm Power Vinyasa
1:30 pm - 2:30 pm Chair Yoga
5:00 pm - 6:00 pm Power Vinyasa
6:30 pm - 7:30 pm Barre
7:45 pm - 8:45 pm 1 Hour Bikram

Thu Feb 23, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Power Vinyasa
9:30 am - 10:30 am Hot Fusion
12:00 pm - 1:00 pm Barre
5:00 pm - 6:00 pm Barre
6:30 pm - 7:30 pm Hot Fusion
7:45 pm - 8:45 pm Yoga Plus

Fri Feb 24, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:30 am 1 Hour Bikram
11:00 am - 12:00 pm Power Vinyasa
1:30 pm - 2:30 pm Chair Yoga
5:00 pm - 6:00 pm 1 Hour Bikram

Sat Feb 25, 2017
Class
Instructor
4:00 pm - 4:00 pm Mexico Yoga Retreat
7:30 am - 9:00 am Bikram Yoga 90 Min
9:30 am - 10:30 am 1 Hour Bikram
11:00 am - 12:00 pm Power Vinyasa
12:30 pm - 1:30 pm Barre
4:00 pm - 5:15 pm Bikram Yoga 75 Min

Sun Feb 26, 2017
Class
Instructor
9:30 am - 10:30 am 1 Hour Bikram
11:00 am - 12:00 pm Yoga Plus
1:00 pm - 3:00 pm Chakra Workshop
4:00 pm - 5:00 pm 1 Hour Bikram
5:30 pm - 6:30 pm Yin

Unused Content: